Kiko nos ta ofrese

 

"Un fuente digital pa bendishoná nos rumannan i oyentenan, i pa yuda den formashon spiritual di esnan ku ta na un distansia leu ku no por asisti sirbishinan. Alabes e intenshon ta pa sostene e otro ministerionan di Grasia tantu na Hulanda Eropeo i Karibense komo un medio ku por hasi uso di dje."

radio fuente di grasia

Boso sirbidónan

 

E Fuente Di Grasia

 

Laga nos yama Dios danki pa su obra radial komo ku Dios mes ta E Fuente di Grasia. Ku bon Dios por laga pa medio di radio "Fuente di Grasia" su konosementu plama ront mundu...den nomber di Kristu Hesus....Amen.

 

2 Korintionan 2:14-15

14. Pero mester yama Dios danki! E ta hiba nos semper den su marcha di viktoria, pasobra nos ta uní ku Kristu. I pa medio di nos, Dios ta plama konosementu tokante djE mes tur kaminda manera un holó dushi. 15. Pasobra nos ta manera e holó dushi di sensia ku Kristu ta ofresé Dios i ku ta plama tantu meimei di esnan ku ta haña salbashon komo meimei di esnan ku ta bai pèrdí.

Romanonan 8: 28
28 Nos sa ku tur kos ta kontribuí na bienestar di esnan ku ta stima Dios, esta esnan ku El a yama di akuerdo ku su propósito.

Efesionan 3:20-21
20 Gloria na Dios, ku por hasi infinitamente mas di loke nos por pidi òf pensa, pa medio di su poder ku ta trahando den nos. 21 Ku pa semper E haña gloria den iglesia i den Kristu-Hesus, siglo tras di siglo. Amèn!